Loading...
I. Điều khoản sử dụng

I. Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản trước khi sử dụng các trò chơi tại https://g4m.vn được phát triển bởi Game 4 Mobile

Khi tham gia cộng đồng Game 4 Mobile bạn phải tuân theo các quy tắc của website.

Về tài khoản

Khi bạn tạo 1 tài khoản tại https://g4m.vn đồng nghĩa với bạn đã chấp nhận mọi điều khoản và qui định tại website này.

Mọi thông tin về Email, số điện thoại, hoặc bất cứ thông tin nào khác của bạn sẽ không được cung cấp cho bất kỳ ai, hay Quốc Gia nào nếu chưa có sự đồng ý của bạn.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi khi biết có bất kỳ hành vi vi phạm an ninh hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

 

Điều Khoản Xoá Dữ Liệu Tài Khoản Người Dùng

G4M hiểu rằng thông tin của bạn là cá nhân và quan trọng. Do đó, chúng tôi cam kết đưa ra các biện pháp thích hợp để bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

1. Xoá Dữ Liệu: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xoá tất cả hoặc một phần thông tin cá nhân của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này thực hiện qua việc xoá tài khoản người dùng hoặc việc yêu cầu chúng tôi xoá thông tin cá nhân thông qua địa chỉ email hỗ trợ của chúng tôi.

2. Đặt Mục Đích Xử Lý: Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi liên quan đến mục đích cung cấp dịch vụ. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Luật Pháp Áp Dụng: Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân đều được bảo vệ bởi luật pháp địa phương và các quy định của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu.

4. Thực Thi Hoàn Nguyên: Chúng tôi sẽ tuân thủ mọi yêu cầu xoá dữ liệu trong vòng 30 ngày. Nhưng lưu ý rằng một số thông tin có thể vẫn được giữ lại do yêu cầu pháp lý.

5. Liên Hệ với Chúng Tôi: Nếu bạn có yêu cầu hay khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, hãy liên hệ chúng tôi tại email của chúng tôi.

Để xoá tài khoản, vui lòng truy cập vào Thông Tin Tài Khoản (g4m.vn), chọn đăng nhập, sau đó chọn mục “Xoá Tài Khoản”.

 

Liên kết với các dịch vụ, website khác

Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Game 4 Mobile.

Game 4 Mobile không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực hành của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Game 4 Mobile không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc kết hợp với sử dụng hoặc căn cứ vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ hiện có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ.

Đối với đăng nhập bằng tài khoản Google:

  1. Thông tin đăng nhập: Ứng dụng này sẽ yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cơ bản của tài khoản Google của bạn.
  2. Quyền truy cập: Bằng cách đăng nhập, bạn đồng ý cung cấp quyền truy cập cho ứng dụng để sử dụng thông tin cơ bản của tài khoản Google của bạn.
  3. Bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng chúng chỉ cho mục đích xác thực và cung cấp dịch vụ.
  4. Xác nhận: Bạn có thể xác nhận và điều chỉnh quyền truy cập của ứng dụng tại phần cài đặt của tài khoản Google của bạn.
  5. Hỗ trợ: Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng nhập bằng tài khoản Google.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng dịch vụ này có thể yêu cầu tuân thủ thêm các điều khoản và điều kiện được cung cấp bởi Google API và những quy định pháp lý áp dụng.
 

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà bạn truy cập.

Thay đổi hoặc bổ sung

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản bất cứ lúc nào. Nếu một phiên bản là tài liệu chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất 30 ngày trước khi nhận thấy bất kỳ điều khoản mới có hiệu lực. Cái gì tạo nên một sự thay đổi vật liệu sẽ được xác định theo quyết định của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau những sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, xin vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Top